Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Regulaminy -> Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury w Przysusze w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników DK

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury w Przysusze w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników DK

§ 1

 1. 1. Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury w Przysusze w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Domu Kultury, oraz określa warunki i zasady organizacji zajęć.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników przebywających na terenie Domu Kultury.

§ 2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo – przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i kwarantanny zbiorów Domu Kultury.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania z materiałami wykorzystanymi przez uczestników Domu Kultury.
 4. Zasady udostępniania zasobów Domu Kultury.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§ 3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo – przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów.

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze Domu Kultury (przy wejściu, na każdym poziomie).
 2. Ustala się limit osób przebywających w placówce – wg wytycznych.
 3. Skraca się czas przebywania w Domu Kultury na okres niezbędny dla udziału w zajęciach.
 4. Działalność Domu Kultury ogranicza się wyłącznie do prowadzenia zajęć i projektów z udziałem publiczności do połowy posiadanych miejsc na widowni.
 5. Pozostała działalność DK zostaje zawieszona do odwołania.
 6. Od osób korzystających z oferty Domu Kultury wymagane jest osłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 7. Zakaz wstępu do placówki maja osoby, które nie posiadają maseczki oraz nie dokonały dezynfekcji rąk.
 8. Osoba korzystająca z zajęć w DK wypełnia ankietę, deklarując brak odczuwania objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności.
 9. Osoby korzystające z wydarzeń zachowują wymagany dystans społeczny zajmując wskazane miejsca na widowni. DK dopuszcza wykorzystanie nie więcej niż połowę miejsc na publiczności.
 10. Pracownicy DK mają dokonują pomiaru temperatury u osób korzystających z placówki.
 11. DK rozmieści w głównych ciągach komunikacyjnych oraz przy wejściu zasady bezpieczeństwa, w tym co najmniej oznaczenia:

- zachowaj dystans,

- dezynfekuj ręce,

- zasłaniaj usta i nos.

§ 4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie udziału w zajęciach:
 1. Za pośrednictwem rezerwacji poprzez stronę/mail, telefon do Domu Kultury. O możliwości udziału w zajęciach uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

§ 5

Zasady postępowania z materiałami osobistymi z zajęć:

1. DK apeluje do uczestników o korzystanie z zajęć z wykorzystaniem własnych przyborów.

2. się zwrot materiałów bezpośrednio na stanowisko zwrotu, wyznaczone w każdej Sali.

3. Przyjęte materiały zostaną odłożone na okres 3 dni kwarantanny.

§ 6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren placówki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprze udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.

2. Zaistniały incydent zgłaszamy do dyrektora Domu Kultury, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w placówce, w których przebywał w/w użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Do momentu opuszczenia DK, przybycia opiekuna po małoletniego uczestnika, osoba przebywa w izolatorni.

5. Po opuszczeniu budynku DK poddany jest gruntownej dezynfekcji, a budynek zostaje wyłączony na 3 dni.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytyczonych dla funkcjonowania Domu Kultury w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z oferty DK.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Przysusze.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej www.pedekprzysucha.pl oraz Facebooku.