Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Regulaminy -> REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W DOMU KULTURY W PRZYSUSZE w sezonie 2020/2021

REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W DOMU KULTURY W PRZYSUSZE

w sezonie 2020/2021

 

Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 (dalej: „DK”) prowadzi zajęcia w roku szkolnym 2020/2021.

 

§1

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie formularza.
 2. Informacje o zajęciach odbywających się w DK dostępne są na stronie internetowej www.pedekprzysucha.pl oraz pod numerem telefonu: (48) 675 24 73 lub e-mailem: domkultury1@vp.pl
 3. Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w DK.
 4. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. Wyjątek mogą stanowić wybrane zajęcia wymagające sprawdzenia umiejętności.
 5. Osoby przyjęte do danej grupy (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia formularza przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. Wypełnienie formularza stanowi jednocześnie deklarację uczestnictwa w zajęciach.
 6. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć w ciągu roku poniżej 5 osób będzie skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 7.  Rezygnację z zajęć należy zgłosić na piśmie w sekretariacie DK lub mailowo na adres domkultury1@vp.pl, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 8.   Instruktorzy mają prawo:

 

 1. usunąć z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć,
 2. skreślić z listy uczestnika, którego absencja powoduje odwoływanie prób (dotyczy przed wszystkim zajęć teatralnych).

 

9. Dni, w których zajęcia nie są planowane:

             a) dni ustawowo wolne od pracy,

b) przerwy świąteczne,,

c) inne dni wskazane przez Dyrektora DK..

 

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. O ewentualnym odwołaniu zajęć uczestnik lub jego prawny opiekun, zostanie poinformowany telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. DK zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i terminów zajęć.
 3. DK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, tj. tzw. siły wyższej (klęski żywiołowej, żałoby narodowej, itp.)

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych osób zapisujących się na zajęcia jest     Dom Kultury w Przysusze ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha, tel. 28 675 24 73,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować   we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie pól wymaganych jest niezbędne do wykonania umowy i stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. Wyrażenie zgody w zakresie pól opcjonalnych jest dobrowolne, służy realizacji zadań statutowych jednostki, w tym w szczególności promocji wydarzeń kulturalnych DK, a wyrażenie zgody stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę, dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5. Pozyskane dane w mogą zostać przekazane instruktorom zajęć, na które zapisał się uczestnik;

6. Podane dane będą przetwarzane i usunięte najpóźniej 10 miesięcy po zakończeniu korzystania z oferty DK;

7. Przesłanie wypełnionego formularza zapisu tożsame jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim opcjonalnych danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Z pracowni oraz sal zajęciowych DK wolno korzystać wyłącznie w obecności instruktora lub upoważnionego pracownika DK. Korzystanie ze sprzętu, znajdującego się w pomieszczeniach bez zgody instruktora lub innego pracownika jest zabronione.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia oraz w przestrzeni do nich przylegającej (korytarz, zascenie, garderoby, itp.).

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, poszanowania mienia DK, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania.

4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w DK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

5. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika sekcji tylko w trakcie trwania zajęć.

 6. Rodzice dzieci młodszych (do lat 10) lub osoby upoważnione zobowiązani są przebywać w DK w trakcie trwania zajęć.

7. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć DK oraz instruktorów prosimy kierować osobiście lub drogą elektroniczną  do Dyrektora DK na adres: domkultury1@vp.pl

8. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK.