Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Świetlice -> Regulamin korzystania i udostepniania swietlic wiejskich w gminie Przysucha

REGULAMIN KORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE PRZYSUCHA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa Domu Kultury.
 2. Administratorem świetlic wiejskich jest Dom Kultury
 3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie ze statutem DK oraz do potrzeb mieszkańców.
 4. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Domem Kultury. Osobą upoważnioną do administrowania jest również Sołtys danej miejscowości.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy odpowiedzialny jest Dom Kultury w Przysusze.
 6. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.
 7. Celem działania świetlicy wiejskiej jest :

a/ popularyzacja amatorskich form artystycznych,

b/ rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej

c/ promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnej,

 d/ organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości)

e/ organizacja spotkań lokalnych działalności na terenie wsi np. Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły sportowe,

g/ promocja wsi i gminy

 

OPIEKUN ŚWIETLICY

 

Do obowiązków opiekuna świetlicy należy :

a/ utrzymywanie stałego kontaktu z Domu Kultury,

b/ utrzymanie dobrych relacji z Sołtysem, mieszkańcami sołectw oraz z podmiotami działającymi na terenie działania świetlicy,

c/ dbanie o czystość obiektu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy. Dbanie o otoczenie Świetlicy w obrębie budynku.

d/ ogrzewanie obiektu, dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy

e/ udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po zakończaniu zebrań, spotkań czy uroczystości,

 f/ współorganizowanie imprez środowiskowych,

g/ informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,

h/ zgłaszanie do Domu Kultury: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne)

 i/ prowadzenie rejestru działalności świetlicy oraz rejestru udostępniania obiektu,

j/ opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy. Sołtys podpisujący odpowiedzialność za powierzone klucze ponosi odpowiedzialność materialną za urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy.

 

 

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Przysucha
 2. Świetlicami administruje Dom Kultury na postawie użyczenia lub pełnomocnictwa
 3. Świetlice mogą być :

a/ odpłatnie wynajmowane m.in. na uroczystości rodzinne , zgodnie z cennikiem wynajmu.

               b/ nieodpłatne udostępnianie na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Przysucha, zebrania i spotkania organizowane przez Sołtysów, Radę Sołecką, Szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły sportowe, Stowarzyszenia) jako sala prób na działalność zespołów ludowych

      4. Zastrzega się, że Dom Kultury ma pierwszeństwo do rezerwacji terminów na realizację zadań statutowych.

 

                     ZASADY UDOSTĘPNIANIA

 

                  § 1.

 

 1. Korzystający ze świetlic jest zobowiązany pokryć zryczałtowane koszty eksploatacji wynikające z czasu użytkowania zgodnie z cennikiem, a także za zużyte media.
 2. Opłaty dokonywane są po podpisaniu umowy z opiekunem świetlicy na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w siedzibie Domu Kultury w Przysusze najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Pismo dotyczące wynajmu należy przedłożyć 14 dni przed planowanym wynajmem.
 3. Korzystanie ze świetlicy odbywa się na podstawie złożonego podania do Dyrektora Domu Kultury, wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Podanie jest jedynym dokumentem wiążącym na podstawie którego odbywa się udostępnienie świetlicy.
 5. O możliwości korzystania decyduje Dyrektor Domu Kultury.

 

                       § 2.

 1. Osobą odpowiedzialną za przekazanie i odbiór świetlicy jest jej opiekun (odbiór na podstawie protokołu), który upoważnia do zwrotu kaucji.
 2. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (wynajem lub użyczenie ), opiekun świetlicy wraz z osobą na rzecz, której następuje przekazanie (organizator) sprawdza stan pomieszczeń, licznika, urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół.

 

                                                                                                             § 3.

Korzystający z obiektu nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń innym osobom.

 

§ 4

 

 1. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia o którym mowa wyżej Korzystający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu opiekunowi .
 2. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Korzystający ze świetlicy zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia powstałych usterek, naprawy bądź w przypadku znacznego uszkodzenie sprzętu- jego wymiany, w terminie wskazanym przez Dyrektora Domu Kultury. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Domu Kultury, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy lub zakupu.

 

§ 5.

 1. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
 2. Do obowiązków Korzystającego należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu.

 

§ 6

 

 1. Nieodpłatnie udostępnia się wszystkie świetlice na :

a/ Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Gminę oraz Sołtysa i Radę Sołecką poszczególnych miejscowości

b/ Zebrania Rad Sołeckich ,OSP,LZS,KGW,

c/ Imprezy i zabawy organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przysucha przez Dom Kultury w Przysusze oraz opiekuna świetlicy.

        d/ Działalność statutową Domu Kultury w Przysusze tj. m.in.: Imprezy okolicznościowe niedochodowe typu Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Spotkania Opłatkowe, Zabawy Dożynkowe itp.

           2. Za imprezy dochodowe uważa się takie, na które prowadzona jest sprzedaż biletów lub inna forma pobierania opłat bądź ich uczestnicy zobowiązani są w jakikolwiek inny sposób do pokrycia kosztów organizowanej imprezy, organizacją takich imprez zajmuje się Dom Kultury, jako organizator lub współorganizator.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIETLICY

 

W świetlicy oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów zakazy:

 1. Wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu,
 2. Zakłócania porządku,
 3. Prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,
 4. Korzystania ze świetlicy wiejskich w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy
 5. Sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych przez osoby oraz używania środków odurzających,
 6. Nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa

 

 

                           FINANSOWANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH

Utrzymanie obiektu świetlic wiejskich w Gminie Przysucha finansowane jest bezpośrednio z budżetu Domu Kultury w Przysusze i środków zewnętrznych.

 

                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Imprezy, zebrania, o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu świetlicy prowadzonej przez opiekuna obiektu.
 2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01. 01. 2020r.

 

 

 

Przysucha, 31.12.2019r.